Politika kvality společnosti České filtry, s.r.o.

 

 

Kam směřujeme:

Chceme zákazníkům poskytovat jedinečnou péči. Naším posláním je „Být součástí velkých věcí“.

 

Co očekáváme:

Tohoto cíle chceme dosáhnout především efektivním řízením celé společnosti s využitím zásad systému managementu kvality. Se splněním cíle se pojí spokojení zákazníci, vyšší výkonnost zaměstnanců, zvyšování obratu společnosti

a zlepšení postavení společnosti v konkurenčním prostředí.

 

Politika kvality:

1. Spokojený zákazník je jedním ze základních cílů naší strategie. Stále rozvíjíme naši činnost se zřetelem na jeho požadavky a potřeby, které pravidelně zjišťujeme a analyzujeme.

2. Každý zaměstnanec si je vědom závažnosti a důležitosti svých činnosti a svými každodenními výkony je odpovědný za kvalitu našich produktů. Pro výkon své činnosti je odborně způsobilý a zároveň je pravidelně zjišťována jeho spokojenost a názor.

3. Pro trvalé zlepšování produktů a služeb zavádíme nové technologie a postupy. Snažíme se lepší komunikaci uvnitř

i vně společnosti.

4. Ve všech našich činnostech upřednostňujeme preventivní přístup. Každé riziko ohrožení kvality našich produktů či prováděných činností řešíme, případně hlásíme svému nadřízenému.

5. Snažíme se spolupracovat pouze s dodavateli, kteří plní námi stanovenou kvalitu. Se spolehlivými dodavateli usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného obchodního partnerství.

6. Hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, neustálého zlepšování kvality a snižování nákladů. Vedení společnosti a každý zaměstnanec učiní vše pro to, aby výsledky naší práce byly výrazem trvalé kvality

a spolehlivosti.

 

Politika kvality společnosti České filtry zohledňuje kontext organizace, jeho aspekty podléhají analýze a z té následně vycházejí rizika, která jsou sledována a vyhodnocována.

Vedení společnosti se k podpoře uvedené Politiky kvality zavazuje vytvářet podmínky ke splnění stanovených cílů všem pracovníkům společnosti, včetně vytváření potřebných zdrojů a jejich uvolňování a vytvářet předpoklady pro doplňování týmu o vhodné pracovníky.

 

Od zaměstnanců firmy vedení očekává:

1. Důsledné dodržování přijatých úkolů a termínů jejich plnění.

2. Důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality.

3. Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce.

4. Chování v souladu s hodnotami společnosti: „Otevřenost. Spolupráce. Spolehlivost“

 

Se stanovenou Politikou kvality jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti.

 

 

V Ústí nad Labem, dne 04.04.2022

 

Ředitel společnosti, Emil Němeček ml.